privacy beleid

Privacy beleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Versie 0.1, laatst bijgewerkt op 18 mei 2018

Definities

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 • Privacybeleid: het door Movaeres vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 • Movaeres: Maatschap van partners zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1727 1342.
 • Medewerkers van Movaeres: partners van de maatschap en derden die voor ons werkzaam zijn waarmee een contract is afgesloten.
 • Website: de website van Movaeres onder www.movaeres.nl
 • Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van Movaeres verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 • Opdrachtgever, Client: elke derde die met Movaeres een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 • Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Movaeres verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 

Artikel 1. Algemeen

Movaeres is al sinds 1978 (voorheen Agramanagement) een trainings- en adviesbureau voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Movaeres worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Movaeres behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de Avg / GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van Movaeres een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot trainingen of bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;  het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Movaeres;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.


De volgende persoonsgegevens worden door Movaeres verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.


De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
degenen die:

 • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
 • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Movaeres zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
 • bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Movaeres steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens  en, na 25 mei 2018, in de Avg / GDPR is bepaald.
Medewerkers van Movaeres zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of Avg / GDPR dienen te behandelen. Voor zover Movaeres derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Movaeres niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering

Movaeres heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

 • Movaeres ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de Avg / GDPR, blijft gelden.
 • Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.
 • Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen Movaeres

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Movaeres uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Movaeres die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

Movaeres zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Movaeres voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Movaeres een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • de doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • de doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen en / of Movaeres op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Movaeres draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Movaeres kan hij/zij Movaeres een e-mail te sturen naar info@movaeres.nl.

Artikel 8. Cookies

Movaeres maakt geen gebruik van cookies.

Artikel 9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Movaeres behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. Movaeres adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 18-5-2018.

Uw gegevens worden door Movaeres zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met onze Privacy Officer. Dit kan schriftelijk: Movaeres t.a.v. Privacy Officer, Bronkhorstweg 46, 5363 TZ Velp; via email: info@movaeres.nl of telefonisch op 0486-422322

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Movaeres.
Versie 07, laatst bijgewerkt op 18 mei 2018
 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
 • Opdrachtnemer: Movaeres
 • Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
 • Coaching: individuele begeleiding
 • Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.
 • Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
 • Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.
 • Startmoment van de training/opleiding: het Persoonlijk Doelstellend Gesprek.
 • Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.
 • Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3     Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1     Training/opleiding
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
3.2     Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.
3.3     Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1     Opdrachtnemer is gerechtigd:

 • het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 • de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 • bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 • de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2     Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.3     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.4     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5     Duur en afsluiting van een onderzoek
Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van Opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.

 • Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 • Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
 • Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
 • Indien nog (herhalings)metingen openstaan, geldt de factuurdatum voor de laatst gezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 4.5e.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Overeenkomst op afstand
Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.
5.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever
De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.

Bij annulering van de training/opleiding gelden de volgende regelingen:

 • Annulering tot 8 weken voor de aanvangsdatum: 0% van het voor het traject overeengekomen totaaltarief.
 • Annulering tussen 4 en 8 weken voor de startdatum: 50% van het het traject overeengekomen totaaltarief.
 • Annulering tussen 0 en 4 weken voor aanvangsdatum: 100% voor het traject overeengekomen totaaltarief.
 • Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een opdracht annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
 • Daarnaast worden 100% van de kosten dagarrangement, diner(s) en overnachtingen van blok 1 in rekening gebracht, indien <8 dagen voor aanvang van de training/opleiding wordt geannuleerd. Tevens zullen de literatuurkosten volledig worden doorberekend.
 • Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk mits het persoonlijk doelstellend gesprek nog voor aanvang van het eerste trainingsblok kan plaatsvinden. Er wordt € 100,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, is verzetten van dit gesprek alleen mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok.
 • In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

5.3 Opdracht en/of onderzoek door de Opdrachtgever
De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-mail- of faxdatum.
Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom, met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag, aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering van de training/opleiding gelden de volgende regelingen:

 • Annulering tot 8 weken voor de aanvangsdatum: 0% van het voor het traject overeengekomen totaaltarief. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.3b in rekening gebracht.
 • Annulering tussen 4 en 8 weken voor de startdatum: 50% van het het traject overeengekomen totaaltarief.
 • Annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvangsdatum: 75% voor het traject overeengekomen totaaltarief.
 • Annulering korter dan 2 weken voor aanvangsdatum: 100% voor het traject overeengekomen totaaltarief.
 • De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

5.4 Coaching
De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum.
Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom, met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag, aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering van een coaching door de Opdrachtgever of de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer gelden de volgende regelingen:

 • Annulering tot 3 dagen voor de datum van de afspraak: 0% van het overeengekomen tarief.
 • Annulering tussen 1 en 3 dagen voor de datum van de afspraak: 50% van het overeengekomen tarief.
 • Annulering binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak: 100% van het overeengekomen tarief.
 • (Tenzij anders afgesproken in het contract).

d.       De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
5.5     In alle gevallen geldt dat, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van de gereserveerde accommodatie, de accommodatiekosten in rekening gebracht zullen worden.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

Artikel 7: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 8: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek, coaching

8.1     Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
8.2     De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.
8.3     De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
8.4     Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.
8.5     Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.
Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Artikel 10: Auteursrecht

10.1    Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
10.2    Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1    Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.
11.2    Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
11.3    Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
11.4    Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
11.5    Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
11.6    Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 • Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.
   

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

12.1    De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
12.2    Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Movaeres namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.
12.3    Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld. Hiervoor verwijzen we naar het privacybeleid zoals dat op onze website vermeld staat.
12.4    De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 2 omschreven doel.
12.5   Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.
12.6   Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
12.7    De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.
12.8   Het gehele privacy beleid kunt u vinden op: www.movaeres.nl.
 

Artikel 13: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

13.1    Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:
a.       Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
b.       De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
13.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in artikel 14 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
13.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.
 

Artikel 14: Geheimhouding

Naast de in 12.3 genoemde bepaling zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Contact

Vul dan onderstaande gegevens in. Dan neemt ze zo snel mogelijk contact met je op.